Stadgar

STADGAR Organisationsnummer: REGISTRERINGSBEVIS Sammanträdesdatum 717906-6357 2003-09-22 2003-07-10  Lantmäterimyndigheten i Skåne län har Sammanträdesledare denna dag verkställt registrering av Herbert Falck  Hästmyrans samfällighetsförening   Agneta Bildsten /Agneta Bildsten/   

Ärende Stadgar för Hästmyrans samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens be- stämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 

§ 1 Firma Föreningens firma är Hästmyrans samfällighetsförening 

§ 2 Samfälligheter Gemensamhetsanläggning, som tillkommit vid förrättningsbeslut 2003-07-10 (dnr M036043). 

§ 3 Grunderna för Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet be- förvaltningen stämts om dess ändamål.   § 4 Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egen- dom sam har del i samfällighet upptagen under § 2. 

§ 5 Styrelse, säte, För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Malmö kommun. sammansättning Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 0-2 suppleanter. 

§ 6 Styrelse, val Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 3 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konsti- tuerar styrelsen sig själv. 

§ 7 Styrelse Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 5 dagar kallelse till före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande sammanträde, ärenden. föredragningslista  Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt. 

§ 8 Styrelse Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva beslutförhet, antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelse- protokoll sammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter in- funnit sig till sammanträdet. 

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande för- enar sig. 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den me- ning som biträdes av ordföranden. 

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tred- jedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. 

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. 

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot be- slutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. 

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upp- tar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall ju- steras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 

§ 9 Styrelse,  Styrelsen skall: 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper, 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och äga- re, 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över före- ningens verksamhet och ekonomi, 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppde- lad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter, 3

§ 10 Revision För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant. 

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 

§ 11 Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden kalenderår.

§ 12 Underhålls och Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas  förnyelsefond minst 15 000 kronor.   

§ 13 Föreningsstämma Ordinarie stämma skall årligen hållas under februari-april på tid och plats sam styrelsen bestämmer. 

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. 

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda med- lemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debite- ringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 

§ 14 Kallelse till Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev. stämma  Kallelse skall ske senast två veckor före sammanträdet.   I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden sam skall förekomma på stämman, uppgift om plats där § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. 

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom brev. 

§ 15 Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksam- het. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrel- sen tillhanda senast en månad före stämman. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 

§ 16 Dagordning vid Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: stämma 1. val av ordförande för stämman 2. val av sekreterare för stämman 3. val av två justeringsmän 4. styrelsens och revisorernas berättelser 5. ansvarsfrihet för styrelsen 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 7. ersättning till styrelsen och revisorerna 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 10. val av revisorer och suppleanter 11. fråga om val av valberedning 12. övriga frågor 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13. 

§ 17 Disposition av I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall  avkastning detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 

§ 18 Stämmobeslut Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. 

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvalt- ning av samfälligheter. 

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedöman- det av röstresultatet. 

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 

§ 19 Protokolls-  justering, Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och där- tillgänglighållande efter hållas tillgängligt för medlemmarna. 

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. 

Herbert Falck  /Herbert Falck/  Sammanträdesledare